برگزاری دوره مبانی امنیت (ISMS) در سازمان امور اقتصادی و دارایی استان فارس

برگزاری دوره مبانی امنیت (ISMS) در سازمان امور اقتصادی و دارایی استان فارس

شرکت امن‌افزار گستر آپادانا به منظور تحقق اهمیت امنیت اطلاعات و چالش های امنیتی در سازمان ها اقدام به برگزاری دوره ای با سازمان امور اقتصادی و دارایی استان فارس نمود. همچنین در مورد نحوه پیاده‌ سازی این موارد به صورت عملی مطابق با استاندارد ISO27001، راه کارهای عملی ارائه شد.

این جلسه در تاریخ 25 دی‌ماه 1397 با حضور مدیران فناوری اطلاعات سازمان امور اقتصادی و دارایی استان فارس و گروه IT این سازمان، توسط شرکت امن افزار گستر آپادانا حول محور مبانی مدیریت امنیت اطلاعات (ISMS) جهت افزایش سطح کلی امنیت سازمان و رشد و بلوغ در حوزه امنیت اطلاعات برگزار شد.