جلسه با مرکز مدیریت راهبردی افتا استان مازندران

جلسه با مرکز مدیریت راهبردی افتا استان مازندران

 پیرو ارتقا سطح امنیت در سطح استان مازندران، جلسه‌ای با مرکز مدیریت راهبردی افتا این استان برگزار شد و مقررگردید نظر به وجود پروژه‌های موجود شرکت امن‌افزارگستر آپادانا در این استان، فعالیت پررنگ‌تری با نظارت افتا در استان مازندران داشته باشد.