مرکز عملیات امنیت (SOC)، مکانی متمرکز جهت پایش و کنترل مداوم امنیت، ورود و خروج اطلاعات در شبکه و بعنوان بخش مرکزی جهت دریافت گزارشات امنیتی، تحلیل وقایع، اتخاذ تدابیر و اعمال سیاست های امنیتی، تشخیص و واکنش سریع در برابر حوادث امنیتی می باشد که از طریق یک کنسول مرکزی، وضعیت آنچه را که در شبکه در حال اتفاق می باشد را نشان می دهد

SOC تمامی زوایای امنیتی را به صورت بلادرنگ از یک نقطه مرکزی مدیریت و مانیتور می کند و تمامی حوادث امنیتی را کشف و اولویت دهی کرده، سطح ریسک و دارایی هایی را که تحت تاثیر قرار خواهند گرفت تشخیص میدهد. این مرکز همچنین به طور همزمان راهکارهای مناسبی را متناسب با هر رویداد، اجرا یا پیشنهاد می کند

اصلیترین و مهمترین جزء هنگام پیادهسازی مرکز عملیات امنیت تعریف مأموریت، اساسنامه، اهداف، مسئولیتهای مرکز عملیات امنیت است. تعریف این موارد اصلی تضمینکنندهی عمر طولانی مرکز عملیات امنیت و اجتناب از تضاد با سایر کارکردهای سازمانی است. جهت طراحی مراكزعملیات امنیت، متدولوژی‌های متفاوتی مطرح می‌گردد. ولی تمام این متد ها برپایه ادغام تكنولوژی به روز ، نیروی انسانی و فرآیندهای استاندارد در مركز عملیات امنیت شبكه می‌باشد.

متدولوژی شرکت امن افزار گستر آپادانا جهت طراحی مرکز عملیات امنیت شامل فاز های زیر می باشد:

  • تعریف مرکز عملیات امنیت: ایجاد ماموریت، مسئولیتها و محدودهی SOC
  • مشخص کردن فرآیندها: شناسایی و مستند سازی واضح فرآیندها، رویهها و قالبهای کلیدی  که برای پشتیبانی از مرکز عملیات امنیت مورد نیاز است.
  • شناسایی محیط: مشخص کردن حوزههای فنی که نیازمند پایشاند، «مورد کاربردها»، و انواع دادهای که که توسط SOC دریافت میشود.
  • شناسایی مشتری: مشخص کردن و دسته بندی مشریان و ارتباط آنها با SOC
  • استخدام نیروی انسانی SOC: تعریف ساعتهای کاری و تعداد کارمندان مورد نیاز برای هر شیفت
  • مدیریت رویدادها: طبقه بندی، نسبت دادن و اولویت بندی رویدادهای دریافتی در مرکز عملیات امنیت
  • استفاده از ITIL: شناسایی اجزای اصلی ITIL به منظور اجرای مستمر SOC به صورت موثر.